معرفی

پلتفرم سیار داربست، فضایی بینارشته‌ای است که به تجربه‌ورزی در فرهنگ و هنر معاصر، میدان می‌دهد و به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شود.

تماس