بیوگرافی

شیما خشخاشی هنرمند تجسمی، مدرس دانشگاه، عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران و کاندیدای دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تهران است.

تماس

رویدادهای مرتبط با شیما خشخاشی