بیوگرافی

هرمز همتیان (متولد سال ۱۳۶۳) بنیانگذار گالری‌های زیرزمین دستان و دستان +۲ و همچنین از بنیان‌گذاران «تیرآرت» است.

تماس