بیوگرافی

مریم کهوند (متولد ۱۳۵۰ در تهران، ایران) دکترای پژوهش هنر (با گرایش فرهنگ دیداری) از دانشگاه هنر، دانش آموخته کارشناسی فنی ارتباط تصویری و کارشناسی ارشد ارتباط تصویری در دانشگاه هنر، عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر و مدیر گروه رشته‌های ارتباط تصویری و تصویرسازی دانشگاه هنر است.

تماس