بیوگرافی

عبدالله عبدی بزدی نوازنده دوتار، پژوهنده و حافظ مقام‌های موسیقی تربت‌جام است.

تماس