بیوگرافی

شنتیا ذاکر عاملی (متولد ۱۳۵۹ در اصفهان، ایران) نقاش ایرانی است.

تماس