بیوگرافی

آریاسپ دادبه او از معدود اندیشمندان معاصر است که دانش جامعی درباره‌ی تاریخ هنر و فرهنگ ایران دارد و مقالات متعددی در این‌باره نوشته.

تماس