بیوگرافی

فریده شاهسوارانی، نقاش، ویدیوآرتیست، عضو پیوسته انجمن و عضو هیئت علمى دانشكده هنر و معمارى است.

تماس