ارتباط فرهنگ و هنرگفت‌وگو

نقش پژوهش در خلق هنر

آنلاین
  • جمعه، 19 اردیبهشت 18:00
نشست‌هاى تخصصى نقش پژوهش در خلق هنر | جلسه اول با عنوان «ارتباط فرهنگ و هنر»

مهمانان

ایرج اسکندری‌نقاش، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

ایرج اسکندری | نقاش، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

سودابه فضایلی‌نویسنده، نمادشناس

سودابه فضایلی | نویسنده، نمادشناس

شیما خشخاشی‌نقاش، مدرس

شیما خشخاشی | نقاش، مدرس
نقش پژوهش در خلق هنر: ارتباط فرهنگ و هنر آنلاین | برگزارکننده: خانه هنرمندان ایران | رایگان | جمعه، 19 اردیبهشت ساعت 18:00
گفت‌وگو

ارتباط فرهنگ و هنر

نقش پژوهش در خلق هنر

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند